6.2.3 SIB, IB og RB-bjælker, last og vederlag

Regningsmæssig last

Må ikke overskride den i tabellerne anførte kapacitet qud` henholdsvis Mud`.

Revnelast

Revnelasten qrev henholdsvis Mrev anbefales som grænse for den største belastning, der bør forekomme i praksis.

Balancelast

Balancelasten qbal henholdsvis Mbal angiver det niveau for den hvilende last, hvor langtidsnedbøjningerne er minimale.

Balancemomentet beregnes som summen af egenvægtsmomentet for bjælken og momentet for 60 % af den permanente last. Ved stor nyttelastandel bør der også tages hensyn til nedbøjninger for brugslasten. Nedbøjningen kan oplyses af Betonelements teknikere.

Kapaciteterne i tabellerne svarer til maksimalt armerede standardbjælker. Med mindre andet er oplyst i projektmaterialet, leveres bjælkerne med armering tilpasset de foreskrevne belastninger.

Vederlag

Der skal under projektering af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning, f. eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget.

Ved lejetryk over halvdelen af betonens regningsmæssige trykstyrke i bjælken skal der udføres særlige foranstaltninger. Dette kan aftales med Betonelements teknikere.