4.2 Ribbedækplader (TT plader), generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. ribbedækplader fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

TT pladerne produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

TT pladerne produceres som standard i passiv miljøklasse, idet det dog skal bemærkes at hovedarmeringen afskæres i plan med enderibberne uden forsegling. Kan også produceres til anvendelse i moderat eller aggressiv miljøklasse, hvor hovedarmering kan forsegles, efter aftale.

Betonstyrker

TT pladerne produceres som standard i styrkeklasse 45. Kan også produceres i højere styrkeklasser efter aftale.

Armering

Dimensionering og placering foretages af Betonelement.

Der anvendes 12,5 mm kabler med stor brudstyrke. Slap armering i henhold til DS/EN 10080.

Overflader

TT pladerne kan leveres i to udførelser:

Med jævnt afrevet overside, som BO 53 iflg. bips A24, dog uden at opfyldelse af krav til rughed, klar til pålægning af isolering og tagdækning. TT plader kan også leveres med oprevet overside og udragende armering for udstøbning af overbeton.

Til byggeri hvor pladeenderne er synlige, kan TT pladerne efter aftale leveres med forseglede endeflader.

Overbeton

Pladerne skal, når de anvendes som etagedæk, udstøbes med en pladsstøbt overbeton. For at sikre sammenhæng mellem overbeton og TT plade er toppladens armering opragende.

Bæreevne for TT plader

For information om bæreevne - kontakt teknik >>

Regningsmæssig last

Den regningsmæssige belastning må ikke overskride den regningsmæssige bæreevne qud`.

Revnelast

Revnelasten q^rev` er den anbefalede max. værdi for den karakteristiske belastning.

Balancelast

Balancelasten, qbal angiver det niveau for den hvilende last, hvor langtidsnedbøjningerne er minimale. Ved en stor nyttelastandel bør der også tages hensyn til nedbøjninger for brugslasten, der kan oplyses af Betonelements teknikere.

Pilhøjder

Ved lange elementer med en ringe højde, hvor bæreevnen fuldt udnyttes, bør leveringspilhøjden tages i betragtning ved projekteringen. Her kan rettes henvendelse til Betonelements teknikere.

Vederlag

Der skal under projekteringen af vederlag tages hensyn til betonens svind og krybning f.eks. ved at indlægge glideleje i den ene ende. Endvidere skal der tages hensyn til ændringer af pilhøjden og den dermed følgende vinkeldrejning ved vederlaget.

Skivevirkning

Til sikring af bygningens stabilitet kan der etableres skivevirkning i TT plade-dækket v.h.a. sammensvejste fugebeslag eller armeret overbeton.

Brand

TT pladerne klassificeres som REI 60 A2 (BS60) bygningsdel. Elementerne kan ved relativ lille belastning også klassificeres til REI 120 A2 (BS 120).

Samling ribbeplade/konsolbjælke

Se afsnit 4.2.3 Ribbedækplader, detaljer her >>

Etagekryds – ribbe/facade

Se afsnit 4.2.3 Ribbedækplader, detaljer her >>

Isolering og tagdækning

Isolering og tagdækning fastgøres efter leverandørens anvisninger, Betonelement anbefaler min 50 mm isolering, i uopvarmede bygninger, for at modvirke for store temperaturbevægelser.

Projektering

TT pladerne projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3R eller 3L(I).

Udførelse og kontrol

TT pladerne produceres og kontrolleres i henthold til DS/EN 13224 og leveres CE-mærkede.

Levering

Transport til byggepladsen er normalt indregnet i leverancen. Da antallet af lastvogne, der kan transportere de lange elementer, kan være begrænset, bør leveringstakten være aftalt i god tid inden montagen. Yderligere information om transport – læs her >>.