4.1.4 Huldæk, projektering

Generelt

Fordeling af projekteringsydelser ved en leverance af huldæk vil ske i henhold til bips A113, normalt model 3LI. Download bips A113 her>>.

Af skemaet fremgår, hvad rådgiver udfører og hvad Betonelement udfører:

Denne opdeling kan kun fraviges efter aftale og en af de andre modeller i bips A113 kan benyttes.

Breddevarianter

Andre bredder end 1200 mm fremstilles ved skæring på langs i det hærdede element. Breddevarianter har ikke forskydningslås og affasning i den skårne side. Dette har betydning for friktionsevnen i dækskiven jfr. afsnit 4.1.3 Huldæk – samlinger og detaljer >>

Den skårne kant fremstår ujævn.

Breddetolerancen på breddevarianter er +/- 20 mm.

Betonkanterne langs den skårne kant i en kanal, kan let beskadiges og derfor falde af ved transport eller montage. Dette undgås bedst ved, at breddemålet holdes indenfor de skraverede intervaller angivet jfr. nedenstående skæresnit.

Det er især vigtigt for dæktyperne QE og ZE, at de anbefalede skæresnit overholdes, af hensyn til sikkerhed på byggepladsen, for at undgå hjørner der kan skalle af og falde ned under montagen.

Til at markere fuger hvor breddevarianten anvendes, kan fugeudstøbning foretages mod specialforskalling fig. 1.

Daek_projektering_figur1aa_Betonelement copy

Som minimum projekteres fugen 20 mm bred. Hvis specialforskalling skal anvendes bør fuger være 40 mm.

Mindste bredde med mulighed for udsparinger i sidekant (D3) fremgår af nedenstående.

Daek_projektering_figur1b_Betonelement

Udvekslingsbjælker

Til udførelse af store udsparinger, ovenlys, installationsskakte og lignende kan anvendes udvekslingsbjælker i stål. Eksempler er vist nedenfor.

Daek_projektering_figur1c_Betonelement

Løsning med udveksling placeret oven på dækket, er særlig velegnet til rækkeovenlys i tagdæk ved f. eks. 4-huls dæk.

Daek_projektering_figur1d_Betonelement

Ovennævnte udvekslingsbjælker indgår ikke i Betonelements leverance og der skal ved projekteringen tages hensyn til ”Desingnanvisning for huldæks forskydningsbæreevne under brand juni 2005” udgivet af Betonelement-Foreningen.

Daek_projektering_figur2_Betonelement

Udsparinger

Udsparinger udføres efter ekstruderingen i den nystøbte beton. Sider og kanter fremtræder ujævne. Udsparinger bør aldrig udgøre mere end 550 mm af pladebredden 12M. Placering og størrelse af udsparinger fastlægges under hensyntagen til dækkes belastning og spændvidde.

Det skal for huldæk eftervises, at de har den krævede bæreevne. I særlige tilfælde kan enkelte huldæk udføres underdimensionerede, idet flere elementer regnes som et hele. Hertil kræves, at naboelementerne har bæreevneoverskud, samt at kræfterne kan overføres elementerne imellem. Til sikring af dette, kan det være nødvendigt at stille særlige krav til udstøbningen af den langsgående fuge.

Se nærmere i 4.1.3 Huldæk – samlinger og detaljer >>, samt i ”Desingnanvisning for huldæks forskydningsbæreevne under brand juni 2005” udgivet af Betonelement-Foreningen.

Udsparingstolerancer +/- 30 mm.

Placeringstolerancer +/- 20 mm.

Tværarmering i overside

Tværarmering kan placeres i oversiden. Armeringen anvendes især i plader med udsparinger, der efterlader udkragede partier i sidekanterne. Tværarmering placeres uden krav til dæklaget. Den indbyrdes afstand er ca. 400 mm. Placering kan ikke forudsiges med større nøjagtighed, af denne årsag kan der ved byggerier, hvor der stilles særligt store krav til tværforankring (f. eks. i konsekvensklasse CC3 eller derover), overvejes individuelle løsninger som f. eks. fladjernsløsninger, se 4.1.3 Huldæk – samlinger og detaljer >>

Indstøbninger

Indstøbninger kan ikke finde sted under selve ekstruderingen. Faststøbning af inserts, bøjler, bolte og lignende skal foregå i udsparinger. Med undtagelse af løftebøjler foretages der derfor ingen indstøbninger på fabrikken. Ved iboring af inserts eller lignende på byggepladsen, skal det påses at kabler ikke rammes.

Huldæk til specielle formål

Udkragede dæk

Der er mulighed for at lægge kabelarmering i oversiden af dækelementerne, hvorved der kan udføres udkragede dæk.

Huldæk som væg, højvæg eller langvæg

Huldæk kan anvendes som vægge og monteres enten lodret på enden eller vandret på den lange kant.

Betonelement er behjælpelig med fastlæggelse af detaljer.

Anvendelseseksempler: Som bærende og ikke bærende brandadskillelse i haller, industrifacader, højlagre og silovægge. Når væggen ikke er udsat for ensidig påvirkning ilægges samme antal kabler i underside og overside.