4.1 Huldæk, generelt

Generelt

Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. huldæk fremgår af EC-overensstemmeleseerklæringen. Download gældende udgave her >>.

Kontrolklasse

Huldæk produceres som standard i skærpet kontrolklasse.

Miljøklasse

Huldæk produceres som standard i passiv miljøklasse. Kan også produceres til anvendelse i tillempet moderat miljøklasse efter aftale, dog vil lineender stå frie og ubehandlede.

Betonstyrker

Huldæk produceres i styrkeklasse 55 MPa.

Armering

Dimensionering og placering af armering foretages af Betonelement.

Den forspændte armering er liner med stor brudstyrke. Liner og tværarmering i overside kan anvendes i særlige tilfælde.

Overflader

Dækelementernes overside er ”glat” i henhold til bips A24, ikke synligt.

Dækundersiden overholder kravene i bips A24, BO-28.

Bæreevne

Kurverne fig. 2 og 5 viser den maksimale, jævnt fordelte regningsmæssige nyttelast for de forskellige dæktyper.

De punkterede kurver viser den karakteristiske revnelast. Vedrørende revnelast og balancelast, se 4.1.5 Huldæk, beregninger.

 

Figur 2 – Bæreevnetabel

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Bæreevnetabel

4.1-figur-5_Betonelement-NY

Deformation

Kontrolmålinger viser, at huldæk i ubelastet tilstand har en pilhøjde på op til 3 0/00 af spændvidden. Ved meget store spændvidder kan pilhøjden være negativ.

Der kan forekomme forskelle i pilhøjden fra element til element, specielt ved hulvarianter.

For forspændte huldæk, kan startpilhøjden og nedbøjninger beregnes efter elasticitetsteorien. For at imødegå de over tid variable forhold i klippesituationen, lagringsforhold og alder ved montagen, er der i Betonelements deformationsberegningsmodeller indarbejdet korrektionsfaktorer som er udviklet på basis af statistiske erfaringer.

Det skal bemærkes at beregninger af deformationer i forspændte elementer er forbundet med stor usikkerhed, bla. fordi samspillet mellem ensartede elementer og elementer med forskellig alder og med forskelligt tværsnit, som blandes sammen, ikke er kendt.

Den elastiske korttidsnedbøjning for en fladebelastning på 1 kN/m2 er vist på fig. 3 og 6.

Figur 3:

4.1-figur-_Betonelement

 

En tommelfingerregel baseret på at langtidsdeformationen er det dobbelte af den elastiske korttidsdeformation, giver et fornuftigt begreb om størrelsesordenen.

Til overslagsmæssige beregninger kan korttids E modulet sættes til ca. 30.000 MPa.

TypeGeometriBæreevneEgenvægtVarme
Tykkelse mmTværsnitsareal x103mm2Inertimoment
x106mm4
MRd KNmVrd *) kN Vk**)REI60(BS60)kN/m2Isoland R m2K/WKapacitet C kj/m2 K
Type PE18014953912094523,000,14270
Type DE 215156856177118623,100,16279
*) Værdierne gælder, hvor vederlag er udført som beskrevet i vejledningen 4.1.3.
**) Værdien iflg. "Designanvisning for huldæks forskydningsbæreevne under brand" - udgivet af www.bef.dk

Konstanter for dæk inkl. fugeudstøbning. Tværsnitskonstanterne er for pladebredden 1200 mm.

 

Figur 6:

4.1-figur-6_Betonelement

Maksimallængderne er som de fremgår af kurverne. Som etageadskillelse bør maksimallængder større end ca. 40-45 gange tykkelsen ledsages af en vurdering af slankheden af hele konstruktionen.

På Betonelement Foreningens hjemmeside finder du yderligere information om vibrationskomfort i huldækskonstruktioner
- klik her: http://www.bef.dk/teknik+og+design/vibrationskomfort+i+d%c3%a6kkonstruktioner

Derudover er egenfrekvenser angivet i tabellen fig. 8.

TypeGeometriBæreevneEgenvægtVarme
Tykkelse mmTværsnitsareal
x103mm2
Inertimoment
x106mm4
MRd KNmVrd *) kNVk**)REI60(BS60)kN/m2Isoland R m2K/WKapacitet C kj/m2 K
Type JE2651841570282123823,650,19329
Type QE3202052550465161944,100,20369
Type ZE40022645306271811084,500,22405
*) Værdierne gælder, hvor vederlag er udført som beskrevet i vejledningen 4.1.3.
**) Værdien iflg. "Designanvisning for huldæks forskydningsbæreevne under brand" - udgivet af www.bef.dk

Konstanter for dæk inkl. fugeudstøbning. Tværsnitskonstanterne er for pladebredden 1200 mm

Figur 8:
Egenfrekvenser huldæk, enkeltspændte dæk, for egenvægt af dæk – download her >>

Vederlag

Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Den effektive vederlagsdybde på beton skal være min. 55 mm.

Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges således at vederlagsdybden ikke bliver mindre end disse 55 mm, idet der tages hensyn til tolerancen på længden af dækelementerne og til tolerancen på placeringen af vederlagene. Vedrørende projektmæssige vederlagsdybder, se vejledning i 4.1.3 Huldæk, samlinger og detaljer, se også nedenstående fig. 9 og 10.

Dækkene er forsynet med en farvet markering. Således at man kan se om den krævede mindste vederlagsdybde på beton er til stede. Ved vederlag på stål, murværk og letbeton med lav densitet bør vederlagsdybden øges.

Breddevarianter

Standardbredden 1197 mm bør så vidt muligt anvendes. Andre bredder fremstilles efter aftale. Paselementer har ikke forskydningslås og affasning af underside i den skårne side. Den skårne side fremstår ujævn, se 4.1.4 Projektering >>.

Typebetegnelse

Alle dækelementer typebetegnes med 2 bogstaver og op til 7 cifre.

Bogstaverne angiver tykkelsen, de følgende 2 cifre angiver den omtrentlige bredde i dm og de to følgende cifre længden i m. De 2 eller 3 sidste cifre er variantnummer.

Eksempel:

DE1208006
TykkelseBreddeLængdeVariant

Lyd

Huldæks lydisolationsevne over for luftlyd og trinlyd afhænger primært af huldækkets vægt pr. m2 i kombination med f. eks et trægulv på strøer med passende brikker til opklodsning og kvaliteten af fugeudstøbning og understopning, samt af de tilstødende konstruktioners egenskaber over for lydisolering.

Et 215 mm huldæk med trægulv på strøer kan opfylde BR 10′s krav til lydklasse C, som etageadskillelse i ”Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning”, såfremt ovennævnte er overholdt.

Brand

Korrekt indbygget med solidt forankret fugearmering jfr. 4.1.3 Huldæk, samlinger og detaljer og som vist i Betonelementhåndbøgerne udgivet af Betonelement Foreningen med revisioner, som vist på www.betonportal.dk/revisioner, kan huldæk klassificeres som REI 60 A2 (BS60) bygningsdel.

Huldæk produceres i dag i henhold til DS / EN 1168 og linerne er placeret i tværsnittet efter anneks G, afsnit G2 Tabelværdier, kan huldæk klassificeres som et REI 60 huldæk uden yderligere dokumentation af momentbæreevne og forskydningsbæreevne.

Ønskes forskydningsbæreevnen dokumenteret, kan det udføres i henhold til vejledningsreglerne i ”Designanvisningen for huldæks forskydningsbæreevne under brand” udgivet af Betonelement-Foreningen. Designvejledningens regler sætter grænser for huldæks bæreevne i brandsituationen og dermed for forskydningsbæreevnen, punktlasters størrelse og for vridningskapaciteten.

Bæreevnen i brandtilfældet Vk REI 60 (BS60) er anført i bæreevnetabellerne, som er baseret på DS 411 og Designanvisningen for huldæks forskydningsbæreevne under brand.

Er der ønske eller krav til et huldæk der skal kunne opfylde et REI 120 krav, kan dette løses ved at eftervise den nødvendige brandmodstandsevne ved ”Åbningsfaktormetoden”, at et REI 60 huldæk kan anvendes, alternativt kan et REI 120 krav opfyldes ved at isolere huldækket på undersiden med et lag mineraluld.

Varme

Huldæks isolans og varmekapacitet fremgår af foranstående tabeller.

Transport og montage

Under transport, løft og lagring må der ikke være udkragede pladeender større end 1,2 m. Til montagen anvendes indstøbte løftebøjler eller 4,0 t DEHA løft. Se Betonelements Leverandørbrugsanvisning inkl. tillæg, som indeholder nærmere oplysninger om løft, afvanding, boring m.v. Læs mere i vores Leverandørbrugsanvisning her >>

Før udstøbning af fuger

De monterede huldæk kan have indbyrdes højdeforskelle som følge af variationer i vederlag og pilhøjde. Inden fugeudstøbning kan dette afhjælpes ved justering med specialskruetvinge eller belastning. I øvrigt henvises til anvisning i udstøbning af dæk og vægfuger udgivet af Dansk Betonforening og Betonelement Foreningen, se fig. 9, 10 og 11.

Figur 9:

4-1-figur-9_Betonelement

 

 

 

 

Figur 10:

4-1-figur-109_Betonelement

 

Figur 11:

4-1-figur-11_Betonelement

 

 

Projektering

Forspændte huldæk projekteres i henhold til Eurocodes og DS/EN 1168. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 – download her>>. Normalt anvendes model 3L(I). Læs mere om projektering af huldæk her >>

Udførelse og kontrol

Forspændte huldæk produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 1168 og leveres CE-mærkede.